Östra sveriges Luftvårdsförbund

Ladda ner Årsrapport med mätresultat

Luftvårdsförbundets verksamhet

Vår historia

Östra Sveriges Luftvårdsförbund bildades 1992 av 14 kommuner i Stockholms län. Sedan dess har förbundet vuxit och fortsätter att göra så. Anledningen till detta är ett unikt sett, även ur europeisk synpunkt att samverka för att utföra lagstadgade mätningar av luftens kvalité. Förbundet har 69 medlemmar varav 60 är kommuner.

Förbundet består av en styrelse, en beredningsgrupp med hög expertis, både ifrån miljömedicin och trafikplanering och miljöinspektörer.  Förbundet har också kontaktombud som är kommunikationskanalen mellan medlemmarna och kansliet. Kontaktombuden är tjänstepersoner som arbetar inom miljö och hälsa eller planavdelningar i kommuner eller medlemsorganisationer. 

 

Varför en organisation för mätningar av luftkvalitet?

Kommunerna har ofta begränsade resurser och lagkraven är höga vilket också kräver hög kompetens hos ansvariga tjänstepersoner.  Några kommuner har svårt att hitta rätt kompetens för att ha fullständig koll och leva upp till lagkraven. Att ha kompetens att följa upp lagkraven inom luftvårdsarbete, dvs. information till invånare, inrapportering av mätdata och tillhanda mätningar såväl som mätinstrument blir mera kostnadseffektivt via ett medlemskap i förbundet. 

Förbundet sköter administration av upphandling av aktör för mätningar och medlemmarna tecknar ramavtal och kan därvid direktavropa ytterligare tjänster. Den aktuella aktören  (Slb-analys) ger medlemmarna fördelaktiga priser (30% lägre timpris) för haltberäkningar och andra utredningar.  Medlemmarna har också ett gemensamt kansli där både tjänstepersoner och invånare kan vända sig för frågor kring tekniska såväl som halter och kunskapsfrågor. Kansliet arrangerar seminarier och utbildningar för medlemmarhar, t.ex. i hur uppdateringen i EMD utförs (Emissionsdatabasen) som krävs för vidare rapportering till EU.

Förbundet har bildats för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. Förbundets uppgift är att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag för beslutsärenden till medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet, det kan vara vid kommuners utbyggnad eller för att arbeta för mera hållbara städer och uppfylla miljökvalitets mål.

Med en god tillgång till luftmiljödata av hög kvalitet skapas förutsättningar för ett effektivt luftvårdsarbete. Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan luftens kvalitet övervakas och olika besluts påverkan på föroreningshalter beskrivas. Förbundet eftersträvar även att med information påverka olika aktörer i en positiv riktning. Östra Sveriges Luftvårdsförbund samlar krafterna för en effektiv övervakning av luftkvaliteten i Södermanlands, Stockholm, Uppsala Östergötland och Gävleborgs län.

 

Vad ett medlemskap innebär

Förbundet ansvarar för avtal med operatör där också mätinstrumenten ingår. Kansliet ansvarar för att kalla till styrelsesammanträden,  årsmöten, beredningsgruppens sammanträden, seminarier och allmänt administrativt arbete som följer med bildandet av ett förbund. Till kansliet kan tjänstepersoner med utmaningar eller frågor vända sig. Förbundet producerar också en årlig rapport med sammanfattning av föregående års mätresultat.

Medlemmar har som tidigare nämnt även 30% lägre timkostnad för uppdrag hos förbundets upphandlade operatör. Dessa uppdrag är t.ex utvärdering av tyst asfalt, komplexa geometriska urbana områden eller vindanalyser för utvärdering av tyst asfalt, komplexa geometriska urbana områden eller vindanalyser för byggprojekt.

Har du frågor om förbundet och medlemskap är du välkomma att kontakta oss. Uppgifter hittar du högst upp via "kontakt".

Förklarande information om hur vi mäter hittar du på vår hemsida här och om du vill veta mera om hur luften påverkar vår hälsa klickar du dig vidare till vår sida där vi försöker förklara detta lite närmare här. 

Ta gärna kontakt för en tryckt utgåva!

Inventeringar av utsläppskällor

För sin verksamhet använder Luftvårdsförbundet SMHI Airviro’s webbaserade luftövervakningssystem. Airviro-systemet består av ett antal moduler för kontinuerlig lagring av information om utsläpp, uppmätta meteorologiska parametrar och luftföroreningshalter samt modellberäkningar av luftföroreningshalter.

Mätningar av luftkvalitet och meteorologi

Information om utsläpp av luftföroreningar kartläggs och samlas emissionsdatabaser (EDB:er). Dessa EDB:er är grunden i arbetet med luftkvalitet. EDB:er utgör indata till modellberäkningar av halter samt kan användas som underlag för uppföljning av miljömål. Modellberäkningarna ger geografisk och tidsmässig fördelning av luftföroreningshalter över större områden och under långa tidsperioder.

Modeller för spridning av luftföroreningar

Modeller möjliggör att göra prognoser för framtida halter vid t ex vägprojekt eller nya detaljplaner. Beräkningarna kan ligga till grund för placering av mätstationer. En jämförelse mellan uppmätta halter och beräknade visar på avvikelser som eventuellt resulterar i att utsläppen behöver justeras så att nya mer noggranna beräkningar kan genomföras.

Verksamheten

Evenemang....

Våra föreläsningar

TIll våra föreläsningar