Medlemskap

Om medlemskapet

Vi är en ideell förening som på våra medlemmars uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i sex län i östra Sverige - från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder, Östergötlands län i väster och Gotlands län i öster. 

Förbundet har idag 71 medlemsorganisationer, varav 62 är kommuner. Även Regioner, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk är medlemmar hos oss.

Driften av vårt miljöövervakningssystem sköts av SLB·analys som är
en avdelning inom Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

 

                           Fördelar med medlemskapet

 

Förbundets medlemmar har ramavtal med avropad aktör och har 30% lägre timpris vid uppdrag av halt beräkningar, utvärdering av tyst asfalt, vind analyser vid projektering och mätningar på kommunala vägar samt på mätutrustning.

Medlemmar och medlemmars invånare kan kontakta både förbundets kansli och anlitad operatör med frågor och funderingar kopplad till luftkvalitet. Kommunens/ medlemmens tjänstepersonal och styrelseledamöter ingår i ett sammanhang och bjuds in till föreläsningar och gruppdiskussioner. Eftersom förbundet arbetar med digitala möten kan obegränsat antal personer från medlem delta och ta del av information. 

Genom medlemskap och då flera mätpunkter och indata till utsläpps databasen (emissions databasen) kan denna kunskap användas i forskning och studier som aktör utför själva eller väljer att dela data med. Förbundets syfte är att öka kunskap om luftföroreningar och skydd av människors hälsa och är därför positivt till all forskning inom fältet. 

Förbundets upphandlade aktör har flera mätstationer än de som är bekostade av förbundet, tex metrologiska stationer. Detta gör att man som medlem har tillgång till mera information än om anlitande vid mindre aktör.

Förbundet är en demokratiskt styrd organisation och förbundets medlemmar kan framföra motioner på årsmöte och nomineras till styrelseuppdrag. Genom att vara en demokratisk styrd organisation kan medlemmar påverka olika tilläggsprogram, projekt och förbundets utveckling inom luftvårds arbetet.

 

                                Tilläggsprogram

 

Styrelsen beslutar vid sammanträde att finansiera ett tilläggsprogram som kan vara tex. ett pilotprojekt kopplad luftvårds arbete eller annat utöver det basprogram som finns beskrivit i nästa del. Som ledamot i styrelsen, som medlem kan nomineras att vara, deltar man i beslut om tex tilläggsprogram. Tilläggsprogrammen ska vara av relevans och till nytta för samtliga medlemmar och genom åren spegla hela verksamhetsområdets intressen. Styrelsen förväntas besluta om ett tilläggsprogram för år 2024 under år 2023. Tilläggsprogram för 2023 beslutades 2021 där mätning av luftkvalitet på skolgård som pilotprojekt var både år 2022-2023.

 

                         Roller som medlem kan ha

 

        Som medlem har man några uppdrag som beskrivs nedan.

  • Kontaktpersoner (tidigare kallad kontaktombud) -tjänstepersonal hos medlem som arbetar med miljö och hälsa. Senaste åren har förbundet även uppmanat kommunmedlem att ha ett extra ombud som kompletterar och arbetar på planerings sidan. Kontaktpersoner bjuds in och uppmanas att delta aktivt på förbundets seminarier och utbildningsdagar. Som förbundets kontaktperson från miljö och hälsa hos kommunmedlem ansvarar man för uppdateringar av förbundets emissionsdatabas, samt att inom den egna organisationen föra vidare information om förbundets verksamhet och aktuella luftvårdsfrågor. Kontaktpersonerna lyfter även medlemsorganisationernas behov och önskemål på förbundets verksamhet och ansvarar för att information och inbjudningar från förbundet kommer tillkänna för ytterligare personer i egna organisationerna där det är relevant. Kontaktpersonen ska lyfta till kansliet om medlemmens behov inte överensstämmer med verksamheten och ha en dialog om denna.
  • Ombud (benämns även som årsmötes ombud och med en ersättare) vald av medlem att representera medlem endast vid årsmötet och från kommun är detta förtroendevald politiker. Bjuds även in till större seminarier men inte mindre interna utbildningsdagar.
  • Styrelseledamot deltar aktivt i förbundets styrelse och kallas till förbundets årliga fyra styrelsemöten. Styrelseledamot uppmanas att delta på seminarier och utbildningsdagar som förbundet arrangerar och vara en talesperson för förbundets verksamhet med god kännedom om arbetet. Denna förväntas förankra förbundets arbete och förståelse för denna inom medlemmen. Kan bjuda in kansli för att föredra och tydliggör förbundets verksamhet.

 

                 Förbundets åtagande åt medlemmar


      Förbundet ansvarar via upphandlad aktör för:

  • Inrapportering av luftkvalitetsmätningar till Naturvårdsverket (31 mars). Efter kvalitetsgranskning av Referenslaboratoriet för mätningar överförs data till nationella datavärden SMHI. Detta är en del av Sveriges årliga rapportering om luftkvalitetssituationen till EU-kommissionen.
  • Rapportering av modellberäkning och objektiv skattning till Naturvårdsverkets datavärd SMHI (mitten av juni). Detta är en del av Sveriges årliga rapportering om luftkvalitetssituationen till EU-kommissionen.
  • Utför upphandling och sluter avtal med aktör som äger och underhåller mätutrustning.
       
 
  Upphandlad aktör ska ha koll på att nya och aktuella lagkrav förmätning av                          luftkvalitet följs för förbundets medlemmar.

  • Aktör gör haltkartor med beräknade luftföroreningshalter till medlemmar.
  • Årlig rapport med mätdata från förbundets verksamhetsområde.

             

 

                 Vad behöver kommun ha koll på även om                                       medlem i ÖSLVF

 

Medlemmar i förbundet behöver en gång per år uppdatera förbundets emissionsdatabas (EDB) med data ifrån lokala utsläppskällor tex. industrier, skorstenar på villor och bensinstationer. EDB administreras av SLB-analys och har utbildningstillfällen vid behov samt manual till medlemmar. Uppskattad tid för denna uppgift är ca en vecka beroende på antal utsläppskällor. Denna databas utgör grunden för arbetet med luftkvalitet och till modellberäkningar. Den används för att kunna följa upp utsläppen mot miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnorm.

Medlemmar i förbundet behöver också tillhandahålla trafikuppgifter från eventuella trafikräkningar.

Förbundet mäter luften inom verksamhetsområdet enligt lagstadgade krav enligt luftkvalitets direktivet. Även om man är medlem i förbundet finns det ansvar som en medlem av typ kommun behöver hålla koll på. Detta är:

  • Information till invånare tex. på hemsidan om luftvårdsarbete kan gärna kompletteras med hänvisning till medlemskap i förbundet.
  • Mätningar i gaturum då dessa är ett kommunalt ansvar. Medlemmar får rabatt på utförande av detta när anlitar upphandlad aktör.

      Kontakta gärna kansliet eller SLB-analys vid frågor. 
      Kansliet: frida.eik-ohman@storsthlm.se (Förbundssekreterare ÖSLVF)
      SLB-analys: beatrice.sall@slb.nu (kontaktperson för medlemmar hos SLB)

Mätvärden och
rapporter

Här hittar du all data, kartor och rapporter från våra mätningar

gå till slb