Luft och hälsa

Därför är det viktigt att sträva efter renare luft även i Sverige

Luftföroreningar skadar tyvärr fortfarande människors hälsa, och då särskilt de som redan är känsliga, som barn, foster, sjuka och äldre. Forskningen har på senare år visat att allt fler risker för människans hälsa kan kopplas till just luftföroreningar.

Även om luften i Sverige är mycket bättre än i många andra länder, och även om luften blivit renare i våra städer till följd av bättre förbränningsmotorer å orsakas allt fler typer av skador av luftföroreningar än det vi tidigare har känt till. Äldre och också personer med astma är känsligare för luftföroreningar än andra och i synnerhet barn med inte fullt utvecklade kroppar har sämre motståndskraft för skadliga ämnen än vuxna.

Även naturen tar skada av luftföroreningarna genom försurning av marken, den biologiska mångfalden minskar samt gör att byggnader åldras i förtid. Bra luftkvalitet är en fråga om social hållbarhet och är ett av Förenta Nationernas Agenda 2030 mål. I målet bra luftkvalitet ingår tex. mål 3 och mål 3.9.

 

Hållbarhet

Social hållbarhet ingår som en av de tre pelarna i Agenda 2030 och som är kopplat till luftföroreningar. De två andra pelarna är ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Buller,
luftföroreningar, tillgång till grönområden, trångboddhet och jämlikhet är viktiga aspekter som måste tas med i luftvårdsarbetet som utförs såväl lokalt, regionalt som internationellt.

 

 

Miljömålet Frisk luft

Sveriges riksdag beslutade att införa 16 nationella miljökvalitetsmål 1999 där ett av målen handlar om Frisk luft och definierades som att:
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”
Här finns mera att läsa om miljömålet Frisk luft.

MÅL: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Titta gärna på föreläsningen nedan om kopplingen mellan social hållbarhet och luftföroreningar.

Flera föreläsningar finns att ta del av på vår Youtubekanal.

Är verkligen luften skadlig?

 

Enligt de senaste beräkningarna är effekten av exponering för luftföroreningar cirka 5 500 förtida dödsfall i Sverige per år. Källorna är vägtrafik, industri,
energiproduktion och uppvärmning (i Sverige och i utlandet). Det är viktigt att notera just att vi säger förtida. Med förtida dödsfall menas sådana som inträffar till följd av exponeringen och som kan undvikas ifall exponeringen upphör. Förtida dödsfall kan vara personer som dör en för tidig död i t.ex. hjärtinfarkt eller lungcancer till följd av luftföroreningar och som vid ren luft inte alls skulle få
dessa sjukdomar eller statistiskt sett skulle få dessa senare av andra orsaker. Ett annat exempel på förtida död är om man redan har en lungsjukdom där luftföroreningarna påverkar kroppen så allvarligt att livet förkortas. Sen kan också luftföroreningar göra att man utvecklar t.ex. astma och lungsjukdomar. Senare tids forskning har även visat att luftföroreningar kan öka risken för negativ påverkan på fosterutveckling och det finns allt starkare misstankar om att luftföroreningar också ökar risken för demens.

 

Sammanlagt beräknas hälsoeffekter orsakade av luftföroreningar som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär kosta samhället 42 miljarder kronor årligen. Luftföroreningar kallas ibland ”silent killer” eller ”tyst mördare” eftersom skadorna av luftföroreningarna inte syns i samhället på samma sätt som många andra dödsorsaker som t.ex. bilolyckor, rökning och sjukdomar som cancer.

Luftföroreningarna är en bidragande dödsorsak som flyter in och påverkar just livskvalitet och förkortar livslängden i kombination med andra orsaker. Luftföroreningar orsakar en viss andel hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdomar och även canceri samverkan med andra riskfaktorer. Det betyder att den enskilde individens hälsopåverkan av luftföroreningar är svår att urskilja, men i och med att så många är exponerade kan antalet påverkade i befolkningen bli stort. Det är viktigt att vi ska kunna röra oss i stadsmiljöer utan att riskera att vår hälsa försämras av dålig luftkvalitet t.ex. försämring i astma eller hjärtsjukdom. Det är troligt att det inte finns någon nedre gräns för hälsopåverkan från luftföroreningar, vilket också stöds av aktuell forskning. I ekonomiska termer och sociala konsekvenser så kostar därmed dålig luftkvalitet samhället enormt mycket.

 

Det är lätt att förstå att samhällskostnaderna blir stora när man betänker att 400 000 människor avlider i förtida dödsfall i Europeiska unionen – till följd av luftföroreningar särskilt i stadsmiljöer. Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet gör viktiga rapporter som bl a Miljöhälsorapporterna. Här kan du hitta dem https://camm.sll.se/rapporter-och-
faktablad/rapporter/miljohalsorapporter/ Senaste rapport är från 2017 men en ny förväntas presenteras 2021.

 

Vilka luftföroreningar kan kopplas till sjukdom och på vilket sätt?

 

Förenklat kan man säga att risken för sjukdom ökar med koncentrationen och hur länge man exponerats. Framför allt i tätorterna utgör partiklar i luftenen besvärande förorening. Partiklarna har sitt ursprung bland annat i vägtrafikfordonens slitage på vägbanor, däck och bromsar. Även från förbränning i fordonsmotorer, värmeverk och villapannor släpps det ut partiklar ut i den omgivande luften.
Personer med känsliga luftvägar kan få besvär vid höga partikelhalter och kan behöva undvika vissa miljöer eller öka sin medicinering. I värsta fall kan de behöva uppsöka sjukhus. Nära starkt trafikerade vägar och under lång exponering för avgaspartiklar (mindre än 0,1 mikrometer) ökar risken för att avlida i hjärt-, kärl- och lung-sjukdomar. Kväveoxider (NO2) uppstår som en kemisk reaktion mellan kväve och syre vid höga temperaturer, i praktiken vid förbränning av både fossila och andra bränslen. Fordonstrafik och energiproduktion är de största källorna för kvävemonoxid och kvävedioxid. Kvävedioxid i höga halter kan skada
lungvävnad och ge luftvägssjukdomar. I miljön bidrar kväveoxiderna till försurningen och till övergödning av mark och vatten. De är också frätande på sten i till exempel byggnader och statyer.

Beställ vår broschyr eller ladda ner den här. Vår årsrapport kan du ta del av
snart.

Utvald föreläsning

Inlägg om luft och hälsa

Se alla

Information om våra mätstationer

Mätstationer